دبیرستان پسرانه شهید بهشتی (دوره اول )
 
 


22 اردیبهشت 1395

پاسخ سوالات پیام نهم

مولف: مصطفی گرجی   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
3

پاسخ سؤالات خودت راامتحان کن
پیامهای نهم
درس اول تو را چگونه بشناسم؟
-1 صفات ثبوتی وسلبی را تعریف کنید و برای هریک دو مثال بزنید.
ثبوتی :به صفاتی که جنبه ی کمال دارند صفات ثبوتی می گوییم و به خدا نسبت میدهیم مانند علم و عدالت
سلبی: صفاتی که از نقص ناشی میشوند را صفات سلبی میگوییم و از خدا سلب میکنیم مانند خواب و مرگ
-2 راه های شناخت صفات خداوند را نام ببرید و درباره هر کدام به اختصار توضیح دهید.
تفکر در کتاب آسمانی : با فکر کردن در آیاتی که خداوند در قرآن آورده است می توانیم به بزرگی و مهربانی
و صفات دیگر خداوند پی ببریم
تفکر در کتاب خلقت: یعنی از طریق آثار و نشانه های او که در سراسر جهان تجلی آفرینش متجلی است به
ویژگی های او پی ببریم
-3 حمد و تسبیح خداوند به چه معناست؟ و ارتباط آن با صفات ثبوتی و سلبی چیست؟
حمد به معنای ستایش و تسبیح به معنای پاک دانستن است
وقتی می گوییم خدایا تو رحمان و رحیمی تو بخشنده و مهربانی او را ستوده ایم در حمد و ستایش خدا همواره
صفات ثبوتی خدا را بیان میکنیم و در تسبیح خداوند را از صفات سلبی پاک و منزه می داریم مثلا می گوییم
خدایا تو نیازمند نیستی
درس دوم در پناه ایمان
-1 توضیح دهید چرا با اینکه از خوبی برخی کارها آگاه هستیم اما آن کارها را انجام نمی دهیم؟
شناختی که ما از کار های خوب داریم به تنهایی منجر به عمل نمی شود بلکه این شناخت نیازمند حقیقت به نام
باور ایمان است
-2 دو مورد از راه های تقویت ایمان را بنویسید؟
-1 تفکر در پیرامون آیات خدا در جهان آفرینش 2-یاد و ذکر خداوند
-3 به کسانی که معتقدند قلب انسان باید پاک باشد و ظاهر و عمل انسان ملاک نیست چه پاسخی می دهید؟
اگر کسی ایمان داشته باشد عمل نیز همراه آن خواهد شد پس اگر کسی ادعا کند که در قلب به خدا ایمان دارد
اما در ظاهر و اعمال او اثر ایمان به خدا مشاهده نشود باید در ایمان خود شک کند
-4 یکی از دلایلی که باعث میشود انسان مومن از آرامش برخوردار باشد را بیان کنید.
کسی که به خدا ایمان دارد مقصد و جایگاه نهایی خود را نه در دنیا که در نزد خدا جستجو می کند و برای
همین از ناملایمات دنیا دچار اضطراب و ناراحتی نمیشود .او با توکل بر خدا و دل بستن به او از هر گونه یاس و
اضطراب رها میشود ودر آرامشی که هدیه خدا به اوست روز گار خود را سپری میکند.
-1 سه مورد از سولات اساسی انسان ها را بیان کنید.
هدف از خلقت ما انسان ها چیست؟ 
در چگونه جهانی زندگی می کنیم؟ 
وظایف و مسئولیت های مارا در این جهان چیست؟ 
-2 تنها کسی که صلاحیت ارائه دین به انسان ها را دارد چه کسی است؟چرا؟
خداوند خالق انسان و آگاه به تمامی استعداد ها،روحیات،نیازها و آرزو های اوست. 
او به دلیل این آگاهی،تنها کسی است که میتواند بهترین و کامل ترین پاسخ ها را به سوالات
و نیازهای انسان بدهد.با توجه به اینکه بهترین پاسخ ها به پرسش های اساسی انسان توسط خالق
هستی اراوه شده است.
-3 دعوت به........ودعوت به ........دو اصل اساسی است که همۀ پیامبران مأمو ران به انجام آن بوده اند.
توحید 
معاد 
-4 دو علت اصلی که موجب شده است برخی جوامع به ظاهر دین داردچارچالش ها و مشکلات فراوان
باشند را توضیح دهید.
جهل بسیاری از مردم نسبت به دستورها و تعالیم دین است.آنان با اینکه ادعا می کنند دین دار هستند ، 
ولی ازدستو رهای دین اطلاع کانل و درستی ندارندو بجای آنکه درپی مطالعه و یادگیری معارف دین
باشند به آنچه ازاین و آن شنیده اند بسنده میکنند.آنان نه میدانند که اصول دینشان چیست و برچه
پایه های استوار است و نه ازاحکام و قوانین دینشان که در زندگی روزمره باید بهآن عمل کنند،خبر
دارند.این گونه جوامع شاید به ظاهردینی اشند اما درواقع بهرهای ازتعالیم نجات بخش دین نبرده اند.
عمل نکردن مردم بهدتورهای دین است.برخی از مردم با وجود آگاهی از تعالیم دین و با اینکه میدانند 
که نجات آنها درعمل به این تعالیم است اما به دلیل دل بستن به هوس های زودگذر،به آن عمل
نمیکنند و پایبند به دستورهایش نیستند.
درس چهارم:
-1 یک نمونه ازموارد تسلیم پیامبران الهی دربرابردستورات خداوند را بیان کنید.
خداوند به حضرت ابراهیم دستورداد زن و فرزند کوچک خود را در سرزمینی 
بدون آب و آبادانی بود و امکانی برای زندگی نداشت سکونت دهد.
حضرت ابراهیم با اطمینان خاطر به دستور خداوند عمل کرد.
-2 چرا پیامبران الهی درراه انجام دستورات خداوند استقامت فراوانی میکردند؟
تسلیم در برابر امر خداوند 
زیرا به راه خود و آنچه به آن دعوت میکردند ایمان داشتند.تمام پیامبران الهی 
الگوی استقامت در راه خدا بودند.
-3 سه مورد از ویژگی های اصلی پیامبران را نام ببرید.
تسلیم در برابر امر خداوند 
استقامت و پایداری در راه خدا 
پیروی نکردن از عقاید باطل و مبارزه با آنها 
درس پنجم:
-1 چرا خداوند پیامبر اکرم و قرآن کریم راآخرین پیامبر و آخرین پیام خود قرار داد؟
خداوند حکیم با آخرین فرستادۀ خود پیامی را برای انسانها فرستاد که تا روز قیامت 
است. » قرآن « برای انسان ها فرستاد که تا روز قیامت آنها کافی است و آن
-2 کل محتوای قرآن که در سه گروه دسته بندی شده بود را به صورت مختصر بیان کنید.
آفریننده جهان،خداوند یگانه است و جزاوهیچ خدایی وجود ندارد.اوست که تمام هستی 
را با شگفتی های فراوان آفریده و انسان را روی زمین خلیفۀ خود قرارداده است.خداوند
نسبت به بندگانش بسیار مهربان است وهمواره خوبی و خیر آنها را میخواهد.خداوند
انسا نها را برای رسیدن بهبهشت زیبایش و رهای از عذاب جهنم هدایت می کند وهمواره
مراقب و پشتیبان آنان است.
تنها راه رستگاری انسانها ،عمل کردن به دستورعای خداست و راه دیگری وجود ندارد. 
اقوام فراوانی راه دشمنی باخدا را در پیش گرفتند که خدا آنها را مجازات کرد،برخی نیز
با اطاعت ازخداوند در دنیا وآخرت رستگارشدند؛خداوند داستان برخی از پیامبران،
داستان اقوام مؤمن وهمچنین داستان برخی از اقوام هلاک شده را در قرآنکریم بیان رده
است.خداوند در محی خود به پیامبراکرم،دستوراتش را به روشنی بیان کرده است و توضیح
کامل آن را نیز بر عهده پیامبر اکرم واهل بیت علیهم السلم گذاشته است.
خداوند روزی تمام آسمان و زمین را بر خواهدچید و درقیامت با حسابرسی به کارهای 
بندگانش،نیکو کاران را به بهشت و گناهکاران را به جهنم خواهد فرستاد. در قرآن کریم
ویژگی های روز قیامت و نحوۀ حسابرسی خداوند ازمردم و ویژگی های بهشت و جهنم،
در سوره های فراوان بیان شده است.
درس 6
-1 در چند جمله کوتاه اتفاقات بعد از ظهور امام زمان)عج( را توصیف دهید.
عدالت سراسر جهان را فرا گرفته وخبری از حکومت های ظالمانه و زورگونیستعلم ودانش آنچنان شکوفا شده
است که تمام پیشرفت های بشر در طول تاریخ در برابر آن ناچیز است.دیگر دادگاه ها وزندانها شلوغ
نیست.دلیلش معلوم است؛فهم انسانها آنقدر رشد کرده است که کمتر دیده می شود کسی به حقوق دیگران
دست درازی کند.
-2 قرآن کریم خبر می دهد که حضرت نوح)علیه السلام( 950 سال قوم خود را به سوی خدا
دعوت می کرد.از این خبر چه نتیجه ای می توان گرفت؟
با توجه به آیات قرآن کریم،داشتن عمر طولانی برای انسان غیر ممکن نیست.در آیه 14 سوره عنکبوت مدت
حضور حضرت نوح)علیه السلام(در میان قومش وراهنمایی آنها 950 سال ذکر شده است؛البته این مدت فقط تا
زمان نزول عذاب ونابودی کافران است وفقط خدا میداند که پس از آن ایشان،چندین سال دیگر عمر کرده
است.
-3 با توجه به سخن امام رضا)علیه السلام( سه مورد از ویژگی های منتظران واقعی امام
زمان)علیه السلام(را بنویسید.
امام رضا )علیه السلام(:انتظار فرج به چند چیز است:صبور بودن،خوش رفتاری،همسایه داری...
-4 دو شرط مهم از شرایط ظهور حضرت مهدی)علیه السلام( را بنویسید.
آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام امام،
وجود یاران با وفایی که تا پای جان در راه اهداف وآرمانهای امام بایستند
درس 7
-1 چه چیزی باعث شدتا امام مهدی )علیه السلام(به دستور خداوند از نظرها
غائب شوند؟
ایشان به دستور خداوند از نظرها پنهان شدند،تا در زمان وموقعیتی مناسب که جامعه شایستگی
درک حضور ایشان را داشته باشد،ظهور کنند.
-2 با توجه به حدیث امام صادق)علیه السلام(،ویژگی های راهنمایان مردم را
در عصر غیبت بیان کنید.
فقیهان پرهیزکار که از دین خود محافظت وبر خلاف هوای نفس خود رفتار می کنند ومطیع
دستور خداوند هستند.
-3 توضیح دهید چرا مردم باید از ولی فقیه پیروی کنند؟
ولی فقیه اسلام شناسی است دانا،شجاع،مدیر ومدبرکه در هرزمان با در نظر گرفتن مصلحت
جامعه اسلامی،از تمام توان وامکانات برای پاسداری از دین واجرای احکام الهیدر جامعه
استفاده می کند ونمی گذارد دشمنان اسلام با به خطر انداختن کشوراسلامی مانع اجرای
دستور های خداوند شوند.
-4 سه مورد از ویژگی های امام خمینی)رحمة الله علیه(را بیان کنید.
شب زنده داری،سیاستمداری،ساده زیستی
***********************************
درس 8
-1 از شرایط وضوی صحیح،پنج مورد را نام ببرید وتوضیح دهید.
پاک بودن آب وضو،مطلق بودن آب وضو،پاک بودن اعضای وضو،نبودن مانع در
اعضا،ترتیب
-2 سه مورد از مواردی که مکلف باید برای نماز،تیمم کند را بیان کنید.
- آب در دسترس است ولی غصبی،نجس یا خیلی گل آلود است.
- آب کمی در اختیار دارد که اگربا آن وضو بگیرد،از تشنگی به سختی خواهد افتاد.
-3 شیوه صحیح تیمم کردن را به صورت خلاصه توضیح دهید.
کف هر دو دست را با هم روی خاک پاک ویا هر چیز دیگری که تیمم بر آن صحیح است
می زنیم.دستها را بالای پیشانی می گذاریم وآنها را تا ابروها وبالای بینی می کشیم.سپس کف
دست چپ را بر پشت دست راست می گذاریم واز مچ تا نوک انگشتان می کشیم وبعد کف
دست راست را پشت دست چپ می گذاریم واز مچ تا نوک انگشتان می کشیم.
درس نهم مبطلات نماز
-1 پنج مورد از مبطلات نماز را نام ببرید.
-1 باطل شدن وضو 2-روی برگرداندن از قبله 3-خندیدن با صدای بلند)قهقه( 4-به هم زدن
صورت نماز 5-خوردن وآشامیدن
-2 در چه زمانی انسان میتواند جواب سلام کسی را که در نماز به او سلام کرده است ندهد؟
نماز گزار نباید در حال نماز به دیگران سلام کند ولی اگر دیگران به او سلام کنند باید جواب
سلام آنها را در حال نماز بدهد البته جواب دادن به سلام غلطی که سلام به حساب نمی آید یا
از روی تمسخر انجام شود واجب نیست
-3 اگر نماز گزار در نماز مغرب شک کند که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت نمازش
چه حکمی دارد؟
باطل است.
درس دهم اخلاق
-1 چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی از اهمیت بسیاری برخوردار است؟
زیرا در سنین بلوغ عواطف انسانی در حال رشد و شکوفایی است و برقراری پیوند دوستی در
این دوران به این شکوفایی کمک میکند و باعث پرورش عواطف نوع دوستی و محبت ورزی
می شود. هم چنین وقتی علاقه قلبی بین دو دوست ایجاد میشود آن دو از صفات و حالات
همدیگر تاثیر می پذیرند
-2 چرا در روایات به دوری از دوستی با افراد نادان سفارش شده است؟
دوستی با افراد نادان یعنی کسانی که کار های خود را نه بر اساس فکر و اندیشه بلکه بر مبنای
احساسات و هیجانات زود گذر انجام میدهند ضرر های زیادی برای ما به همراه دارد. این
افراد با دادن مشورت های غلط و نادرست به دوستان خود زمینه های انحراف و لغزش آنان را
فراهم می آورند
-3 دومورد از کارهایی را بیان کنید که برای میانه روی در دوستی هایمان باید انجام دهیم.
-1 پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست 2-نداشتن توقع بیجا از دوست
-4 با توجه به آیات 28 و 29 سوره ی فرقان حال و روز کسانی که در دنیا دوستان خوبی انتخاب
نکرده اند را بیان کنید.
و روزی که ظالم دو دست خویش را با دندان می گزد و میگوید ای کاش با پیامبر و دین او
همراه میشدم. وای بر من کاش فلان شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمیکردم او مرا از
یاد خدا گمراه کرد پس از آنکه آن یاد خدا به من رسیده بود.
-5 دوست بد در روایات به چه چیزهایی تشبیه شده است؟
این دوستان به شمشیری زهر آلود تشبیه شده اند که اگر چه ظاهرشان براق و زیبا است اما
اثری خطرناک دارند.
درس یازدهم
-1 آثار منفی ترک امربه معروف ونهی ازمنکر را بیان کنید.)چهارمورد(
مردم نسبت به سرنوشت دیگران بی تفاوت می شوند. کارهای نادرست وناپسند درجامعه رواج می یابد وزشتی
انجام بسیاری از کارها ازبین می رود.تاآنجا که حتی بخ زشتی ها به عنوان کار معروف وخوب شناخته می
شود.تعالیم ودستئرات دین درمیان مردم فراموش می شود وکم کم آن قدر گناه وفساد در جامعه فراوان می
شودکه رحمت وبرکت خداوند از آن جامعه برداشته شده وجامعه مستحق عذاب الهی می گردد.
-2 باتوجه به سخن علی علیه السلام جایگاه امربه معروف ونهی از منکر را در میان اعمال نیک بیان کنید.
همه ی کارهای نیکوحتی جهاد در راه خدا در مقایسه با امر به معروف ونهی از منکر مانند قطره در برابر دریایی
پهناور وعمیق است.
درس دوازدهم
-1 انفاق را تعریف کنید وسه مورد از فواید آن را نام ببرید.
خداوند درقرآن کریم همواره اسان ها را به ببخشش قسمتی از اموالشان به نیازمندان تشویق کرده واین اعطای
مال را انفاق نام نهاده است.
ثروت به دست نیازمندان نیز می رسد وفاصله ی طبقاتی میان ثروتمند وفقیر کمتر می شود بخش زیادی از
گناهان و جرم های ناشی از فقر از جامعه ریشه کن می شود مردم نسبتبه یکدیگر مهربان تر می شوند واحساس
مسئولیت بیشتری می کنند ودر نهایت آرامش وامنیت در جامعه حاکم می شود.
-2 یک انفاق واجب ویک انفتق مستحب رانام ببرید وهر یک را به صورت مختصر توضیح دهید.
زکات:زکات در اصل به مکعنای پاک شدن از دلبستگی ها واز آلودگی هاست وبه نوعی از انفاق گفته میشود
که به برخی از دارایی های انسان ها تعلق می گیرد.
وقف:وقف به این معناست که انسان درراه جلب رضایت خداوند مالکیت بخشی از اموال ودارایی هایش رااز
اختیار خود خارج کند واستفاده از آن یا استفاده از درآمد آن را در اختیار دیگران)عموم
مردم.فقرا.ایتان.و...(قرار دهد.
-3 زکات به چه چیزهایی تعلق می گیرد؟آنهارا نام ببرید.
غلات:گندم.جو.خرماوکشمش دام ها:شتر.گاو وگوسفند سکه ها:طلاونقره
-4 خمس به چه کسی پرداخت می شود ودر چه راه هایی هزینه می شود؟
به حاکم اسلامی یا مرجع تقلید پرداخت می شود تا آنها را درراه هایی که قرآن کریم رسول اکرم وائمه اطهار
علیهم السلام مشخص کرده اند صرف کنند مانند آشنا کردن مردم با معرف دینی دفاع از کشور های اسلامی
تربیت دانشمندان علوم دینی تالیف وتوزیع کتابهای دینی و...
درس سیزدهم
-1 ثمرات انقلاب اسلامی ایران را به صورت خلاصه بیان کنید.
- رشد نرخ باسوادی به حدود 90 درصد.بیش از ده میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاه وحدود پنج میلیون نفر
مشغول تحصیل
- قدرتاول نظامی منطقه ودارای امن ترین آسمان منطقه
- جزء چهار کشور موفق د شبه سازی حیوانی
- دومین کشور برتر دنیا در تحقیقات مغزونخاع وجزء ده کشور دنیا از نظ پیوند اعضای بدن
- جزء هشت کشور صاحب چرخه کامل فضایی
- سومین کشور سدساز دنیا وسومین کشور ازنظر رشد شبکه برق
- جزء ده کشور برتر دنیا در علوم نانوتکنولوژی
-جزءبیست کشور سازنده ناوشکن در دنیا ودارنده رکورد سریع ترین اژدر دنیا) 100 متر در ثانیه(
فوق پیشرفته آمریکا وساخت مدل RQ - وجزءچهار کشور سازنده پهپاد موشک انداز در دنیا شکار پهپاد 170
ایرانی آن
- تنها کشور مستقلی که خود به تکنولژی هسته ای دست یافت.
-2 چند نمونه از اقدامات ابر قدرتها برای شکست جمهوری اسلامی ایران را توضیح دهید.
محاصره اقتصادی.حمله نظامی.ترور وبمب گذاری.تفرقه افکنیوتلاش برای کودتا وایجاد جنگ داخلی...
-3 خطرناک ترین سلاح دشمندر جنگ علیه انقلاب اسلامی ایران چیست؟توضیح دهید.
امروزه قدرت های استکباری به خوبی دریافته اند که جنگ های نظامی علاوه بر هزینه های بسیار زیاد باعث
نفرت ملت ها نیز می شوند واین مسئله ادامه ی کارشان در کشور های دیگر را مشکل می کند به همین دلیل
آنها برای به زانو در آوردن ملت ها راهکارهای جدیدی به نام جنگ نرم یا شبیخون فرهنگی را در پیش گرفته
اند.
-4 هدف اصلی دشمنان را از اجرای نقشه های مختلف در کشورهای اسلامی بیان کنید.
جزءنابودی باور های دینی مردم ودور کردن آنها از اسلام نیست.
درس چهاردهم
-1 اگر مردم کشوری که مورد تهاجم دشمنان قرار گرفته اند از کشور خود دفاع نگنند چه سرنوشتی در انتظار
آنان خواهد بود؟
از این رو هر گونه سستی وکوتاهی در دفاع از میهن اسلامی گناهی نابخشودنی خواهد بود ئعذاب الهی را در پی
خواهد داشت جنگ های احد واحزاب در صدر اسلام نمونه هایی از جهاد دفاعی مسلمانان در آن زمان هستند.
-2 جهاد دفاعی در چه زمانی وبرچه کسانی واجب است؟
وقتی کشور اسلامیمورد حمله ی دشمنان قرار می گیرد بر همه ی مسلمانان-مردوزن.پیروجوان-واجب است با
آنچه در توان دارند به دفاع از کشور اسلامی برخیزند و دشمن را از سرزمین خود بیرون کنند.
-3 اگر در جامعه ی اسلامی عده ای به مبارزه با نظام اسلامی بپردازند وامنیت مردم را به خطر بیندازند مسلمانان
چه وظیفه ای دارند؟
رهبر جامعه اسلامی با ملایمت به ارشاد آنان می پردازند ودر صورت توبه وبازگشت جامعه ی اسلامی آنها را
می پذیرد وبا لطف با آنان رفتار می کند.ولب اگر افراد از مدارای جامعه اسلامی سوءاستفادهکنند وبه مبارزه ی
خود با نظام اسلامی ادامه دهند وامنیت جامعه را به خطر بیندازند مسلمانان موظف اند بادستور حاکم اسلامی به
جهاد ومقابله با این افراد برخیزند وخطر آنان را از جامعه ی اسلامی دور کنند.
-4 باتوجه به فرموده پیامبر صلی الله علیه وآله توضیح دهید که آیا در جهاد با دشمنان اسلام پاداش خداوند تنها
برای کسانی است که در میان جنگ به مبارزه با دشمنان مشغول اند.

 

تعداد مشاهده (2144)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "پاسخ سوالات پیام نهم"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید